Julkaisut

Joulukuussa 2010 Vapaus valita toisin aloitti oman julkaisusarjansa yhteistyössä Into-kustannuksen kanssa. Pamfletteja on myynnissä mm. Rosebud-kirjakaupoissa sekä VVT:n tilaisuuksissa.


Työllisyyskysymys (2018)

Työllisyys on sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen sekä hyvinvointivaltion tulevaisuuden ydinkysymys.

Ansiotyö on ratkaisevasti elämäämme määrittävä asia, ja talouspoliittisessa keskustelussa työllisyysasteen nostaminen nousee muiden tavoitteiden yläpuolelle. On siis tärkeää ymmärtää työllisyyskysymys koko laajuudessaan.

Työllisyyskysymys käsittelee tätä kokonaisuutta korkean tason asiantuntijoiden toisiaan täydentävistä näkökulmista.

Kirja alkaa talouspolitiikan vaihtoehtojen ja työllisyyskysymyksen suhteiden sekä Suomen työllisyyspolitiikan kokonaiskuvan tarkastelulla. Toisen aihepiirin muodostavat aktiivisen työvoimapolitiikan historia ja nykytila. Kannustinkysymystä ja sosiaaliturvan ja koulutuksen kytkentöjä työllisyyteen tarkastellaan useasta näkökulmasta. Oman aihepiirinsä muodostavat työttömyyden kustannukset, osallisuuden merkitys sekä työkyky ja työkyvyttömyys. Työvoimapolitiikan kansainvälisiä ja kansallisia malleja käsitelevät useat erilaisiin kokemuksiin perehtyneet kirjoittajat. Lopuksi pohditaan työn muutoksen suuntia ja työllisyyskysymyksen ratkaisumalleja. Tuloksena on yleistajuinen tietokirja ja akateeminen oppikirja.

Kirjan on toimittanut VVT:n hallituksen jäsen Jouko Kajanoja, kirjoittajina on 25 alan huippuosaajaa. Kustantaja on Into Kustannus Oy.

Arktinen murros (2017)

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla napa-alueilla:

Ilmastonmuutos ja siitä johtuva meriveden lämpeneminen vaikuttavat arktiksen ja sen lähialueiden elinolosuhteisiin merkittävästi. Tästä seuraa muutoksia myös alueelliseen toimeentuloon ja kansainvälisiin suhteisiin.

Miten arktisen alueen murroksesta aiheutuviin haasteisiin voidaan vastata? Arktinen murros – Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla napa-alueilla - kirja käsittelee ilmaston ja meriveden lämpenemisen syitä ja seurauksia. Kirjassa esitetään näkökulmia siihen, miten muutokset arktisella alueella vaikuttavat talouteen ja miten ne pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi energiapolitiikassa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Artikkeleissa analysoidaan muun muassa arktisen alueen infrahankkeiden tulevaisuutta, biomassan energiakäyttöä ja energiapolitiikan tulevaisuudennäkymiä sekä EU:n roolia arktisen alueen kehityksessä.

Kirjan on toimittanut VVT:n puheenjohtaja Eero Yrjö-Koskinen. Kirjassa artikkeleita myös näiltä kirjoittajilta: Lapin yliopiston professori Timo Koivurova, MEP Liisa Jaakonsaari, MEP Sirpa Pietikäinen ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sampo Soimakallio.


Hajoaako Unioni? (2016)

Eturivin asiantuntijoiden analyysi unionin tilasta:

Kansalliset rajat ylittävää politiikkaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Sitä edellyttävät ylikansalliset yritykset, pääomavirrat, tuotannon siirrot maasta toiseen ja veroparatiisit. Samaa vaativat luonnon kestävyys, rajat ylittävä tiedonsiirto ja siirtolaisuus.

Miksi näitä asioita hallinnoimaan perustettu Euroopan unioni natisee liittoksissaan? Britannia on jättämässä unionin. Yhä useampi esittää luopumista eurosta ja paluuta kansallisiin valuuttoihin.

Kirja tarkastelee tilannetta talous- ja aatehistorian, demokratian, sukupuolten tasa-arvon, ympäristön, muuttoliikkeen, talouden ja unionin sisäisten toimintamekanismien kannalta. Kirjan ovat toimittaneet Jouko Kajanoja ja Eero Yrjö-Koskinen.

Euroopan mahdollisuus (2014)

Vapaa liikkuvuus ja viime vuosien talouskriisit ovat lisänneet EU:lle kielteisiä asenteita ja kärjistäneet EU-keskustelua entisestään. Kysymykset ja ratkaisumallit ovat niin monimutkaisia, että kansalaisen on vaikea seurata poliitikkojen ja eri alojen eksperttien moniäänistä keskustelua. EU näyttää etääntyvän yhä kauemmas samaan aikaan, kun sen merkitys kansalaisille kasvaa.

25.5.2014 äänestetään siitä, ketkä 13 henkilöä edustavat Suomea Euroopan Parlamentissa seuraavien viiden vuoden aikana. Yhtäältä Euroopan Unioni (EU) herättää vahvoja tunnereaktioita, toisaalta se on edelleen outo organisaatio, vaikka Suomi on ollut sen jäsen jo vuoden 1995 alusta alkaen.
 
Haluamme tuoda EU-vaalikeskusteluun perusteluja ristiriitaisillekin näkemyksille. Etsimme avauksia, joilla rakennetaan yhdenvertaisempaa ja globaalisti aktiivisempaa Eurooppaa. Kysymme esimerkiksi- Miten EU asettuu paikallisen, kansallisen ja globaalin väliin?
- Millaista demokratiakehitystä haluamme EU:ssa?
- Mikä on EU:n sosiaalinen ulottuvuus vai voiko sitä olla ollenkaan?
- Mitä liittovaltiokehitys todellisuudessa tarkoittaa?
- Millainen EU toteuttaa oikeudenmukaista talouspolitiikkaa?- Millaisen raha- ja pankkijärjestelmän haluamme Eurooppaan?
- Miten EU voi taistella veroparatiisiyhtiöitä vastaan? Voiko EU:lla olla veropolitiikkaa?
- Millaista energia-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkaa EU:n pitäisi ajaa?

Kirjan tarkoitus on olla sekä kriittinen että rakentava. Emme keskity haukkumaan tehtyjä ratkaisuja vaan katsomme tiukasti tulevaisuuteen. Emme pohdi, mitä pahaa EU on tehnyt Suomelle vaan mitä hyvää EU voi tehdä Euroopassa ja maailmassa. Kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita - mutta kukaan heistä ei ole ehdolla nyt käytävissä EU-vaaleissa.

Euroopan mahdollisuus -julkaisun voi ostaa Into Kustannus Oy:ltä.

Kaupunkeja myytävänä (2012)

Kaarin Taipaleen kirjoittama pamfletin juonena on paljastaa, millä keinoilla monikansalliset yritykset valtaavat suomalaistenkin kaupunkien julkisen päätöksenteon tilaa ja ottavat haltuunsa kunnallisia liikelaitoksia ja palvelutuotantoa.

Minipamfletti julkistettiin 3.10.2012 eduskunnan kansalaisinfossa. Kommentaattoreiksi oli kutsuttu kansanedustaja Silvia Modig (vas), kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff (kok), ja kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen (vihr), joka toimitti myös puheenjohtajan virkaa.

Kaupunkeja myytävänä -julkaisun voi ostaa Into Kustannus Oy:ltä.

Metropolipolitiikkaa (2011)

Metropoli-käsite vieraannuttaa monia suomalaisia kuntapäättäjiä, jotka oikeutetusti toteavat, ettei meillä ole metropoleja.

Puhuttakoon sitten vaikka pääkaupunkiseudusta, mutta tietyt ongelmat eivät silti katoa mihinkään. Ihmiset muuttavat maalta kaupunkeihin kaikkialla maailmassa. Siksi kaupunkiseutujen kasvun hallinta on sekä paikallinen, kotimainen että maailmanlaajuinen haaste päätöksenteolle täysin riippumatta globaaleista kilpailuasetelmista.

Kaarin Taipaleen toimittamassa Metropolipolitiikkaa! -pamfletissa hahmotellaan pääkaupunkiseudun seutuvaltuustoa ja lähidemokratian malleja. Vaatimuksena oli, että metropolipolitiikka otetaan osaksi uuden hallituksen ohjelmaa. Pamflettiin ovat kirjoitaneet myös Yrjö Hakanen, Juha Nurmela, Emilia Palonen ja Erkki Tuomioja.

Metropolipolitiikkaa -julkaisun voi ostaa Into Kustannus Oy:ltä.

Ei riitä! 120 euroa lisää perusturvaan (2010)

Arja Alhon toimittamassa Ei riitä -mietinnössä vaihtoehto-SATA-komitea esittää 120 euron ensikorotusta perusturvaan. Sen jälkeen on luotava kattava perustulo ja palattava tuloeroja tasaavaan politiikkaan niin verotuksen kuin asumistuen avulla. Vähimmäisturvan ostovoima on jäänyt entistä pahemmin jälkeen ansiokehityksestä terveys- ja tuloerojen kasvaessa. Mietintöä ovat kommentoineet Heikki Hiilamo, Pertti Honkanen, Jouko Kajanoja, Erkki Tuomioja ja Vapaus valita toisin -yhdistyksen hallitus.

Ei riitä! 120 euroa lisää perusturvaan -julkaisun voi ostaa Into Kustannus Oy:ltä.

Julkaisu myös luettavissa: Ei riitä - Tekstisisältö