Blogi: Uutta ajattelua sote-palvelujen uudistamiseen, Sirkka Rousu VVT:n blogissa

24.03.2015

Sote-lakia on väännetty vuositolkulla ja lisää vuosia valmisteluun on vielä tulossa. Monia sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisia uudistuksia on jäänyt odottamaan rakenteellisia ratkaisuja. Toiminnalliset uudistukset olisivat välttämättömiä palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusten vuoksi.  

Uudenlaista palveluarkkitehtuuria ja -logistiikkaa (palvelujen saatavuutta) kehittelimme jo noin kymmenen vuotta sitten edellisessä työpaikassani Kuntaliiton sote-yksikössä: sähköisten palvelujen lisääminen, liikkuvilla palveluilla esim. suun perusterveydenhuolto-bussit suoraan kouluihin, kotiin viedyt palvelut, sekä seiniä tarvitsevien palvelujen kokoaminen tarkoituksenmukaisiin asiakaspalveluyksiköihin ottaen oppia vaikkapa ruokakauppa-ajattelusta: lähiperuspalvelut sote-kioskeihin, market-, supermarket- ja jumbotason asiakaspalveluyksiköissä väestöalueen tarpeisiin sopivat sote-palvelujen valikoimat. Näiden lisäksi kunnissa kehitettiin ns. elämänkaari-ajattelun mukaista mallia, jossa saman väestöryhmän palvelut koottiin yhden päätöksenteon ja johdon alaisuuteen. Ensimmäinen vuonna 2007 käynnistynyt tällainen prosessijohdettu kuntamalli oli Tampereen malli. Näitä ajatuksia jalostimme silloisessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, jossa muodostuivat sote-yhteistoimintarakenteet erityisesti alle 20 000 asukkaan kuntien ratkaisuksi -taidettiin tuolloin (2006-2007) todeta, että sote-rakenneuudistuksella on jo kiire. Kiirestä huolimatta uudenlaisia palveluratkaisuja on tehty vain joissakin maakunnissa, kuten Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymä Eksote:ssa, joka käynnistyi vuonna 2010.

Vapaus valita toisin ry:n (VVT) seminaarissa maaliskuun puhunut Markku Pekurinen joutui muuttamaan puheenvuoronsa otsakkeeksi Kariutuneen sote-uudistuksen keskeiset piirteet, sillä lakiesitys raukesi perustuslakivaliokunnan kantaan 5.3.2015. Keskeiset ongelmat rauenneessa lakiesityksessä liittyivät kunnan asemaan hallinnollisessa mallissa, sote-palvelujen rahoitukseen ja demokratiaan. Väestön ikärakenteen kehitys edellyttäisivät palvelujärjestelmän kehittämistä.

Lakiesityksen monivuotinen valmistelu eteni viime metreille asti tavalla, jollaista lakien valmistelun ei tulisi olla. Valmisteluprosessi on edennyt ”yksi malli -kerrallaan”: poliitikkojen toimesta on tehty linjaus yhdestä järjestämismallista Suomen kuntakarttoineen, johon asiantuntijat ovat yrittäneet keksiä sisällöllisen toteutuksen ja jonkinlaisen vaikutusarvioinnin. Kun malli ei sitten olekaan edennyt, poliitikot ovat linjanneet jälleen uuden järjestämismallin, johon asiantuntijat ovat työstäneet sisällön jne. Tällainen valmistelutapa on hidasta eikä se perustu sote-asiantuntijoiden osaamiselle.     

Parempi lopputulos syntyisi siten että sote-alan asiantuntijat muotoilevat poliittisten päättäjien asettamien päämäärien ja tavoitteiden sekä kansalaiskeskustelun ja tutkimustiedon pohjalta samanaikaisesti käsiteltäväksi useampia vaihtoehtoja sote-tehtävien ja palvelujen järjestämisen malleiksi. Vaihtoehtojen kuvauksiin liittyisi kunnolliset ennakkovaikutusarvioinnit: mitä kustakin vaihtoehdosta seuraa kansalaisten palvelujen saatavuudelle, hoidon ja palvelujen laadulle sekä vaikuttavuudelle, kustannuksille, henkilöstölle ja muille tärkeille näkökulmille. Ja aina olisi hyödyllistä analysoida myös muiden maiden järjestämismalleja.  

VVT:n seminaarikeskustelussa nousi esille, ettei vuosien kuluessa tarjotuilla sote-hallintomalleilla olisi saavutettu uudistuksen tavoitteita: mm. sote-mallille asetetut kustannussäästöt olivat ylimitoitettuja. Sosiaali- ja terveystoimen kaikkien tehtävien ja palvelujen kokoaminen saman hallinnon alle ei olisi myöskään parantanut eri väestöryhmien sote-palveluja.

Miksi kirurgiaa ja toimeentulotukea tulisi johtaa saman katon alla? Sote-uudistuksen ja rakenteiden tulisi perustua väestöryhmien tarpeisiin: sellaiset palvelut kannattaisi saattaa yhteisen johtamisen piiriin, jotka toimivat saman väestöryhmän palveluissa. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelujen integrointi pitäisi tapahtua koulun, päivähoidon, nuorisotyön ja liikunnan kanssa. Aikuisten palvelujen osalta integroinnin tarve on suurempi työvoimahallintoon ja koulutukseen kuin vain sote-toimintojen kesken. Ja tietenkin palvelun kokonaisprosessin ja hoitoketjun tulisi toimia asiakaslähtöisesti.

Seminaarissa puhunut Juhani Lehto pohti miten sote-laki olisi edistänyt kansalaisten perus-ja sosiaalisia oikeuksia. Sosiaalisia oikeuksia olisi tulkinnut pitkälti kansalaisista etäällä oleva hallinto, joka ei ole demokraattisesti valittu. Sote-alueet olisivat olleet enemmän vakuutusyhtiön kuin kunnan kaltaisia asemaltaan. Löytyykö jatkossa sosiaalisia oikeuksia painottavaa politiikkaa? Lehdon mukaan ”terveysbisneksen, lääkäriliiton ja kokoomuksen tukemalla valinnanvapausretoriikalla on tilaa, kun ei ole oikeuspoliittista vaihtoehtoa”. Lehto muistutti mieliin vuoden 1984 VALTAVA-uudistuksen, jonka piti luoda Suomeen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon koko maassa yhteen kokoavan rahoitus-, kokonaissuunnittelu- ja normiohjausjärjestelmän, jolla piti saavuttaa integraatiota, tasa-arvoiset oikeudet palveluihin ja menokehityksen hillintä. Uudistus kaatui viime metreillä.

Lakivalmistelussa kannattaisi arvioida uudelleen pitäisikö ainakin osa sosiaalihuollon tehtävistä olla jatkossakin kunnan toimintaa, jossa korostuu mm. yhteistyö paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa (iso osa ihmisen sosiaalisesta ja arkisesta hyvinvoinnista kiinnittyy paikallisyhteisöihin). Suurimmat ongelmat palvelujen saatavuudessa on perusterveydenhuollossa ja monissa sosiaalihuollon palveluissa. Kun väestön tarpeet ja asiakkaat tunnetaan, pystytään myös palvelut ja hoito kohdentamaan paremmin tarpeiden mukaan ”oikeat palvelut ja oikeanlainen intensiteetti erilaisiin tarpeisiin”. Kaikille samaa -toiminta ei ole kustannusvaikuttavaa.

Julkinen vai yksityinen sosiaali-ja terveyspalveluiden tuottamisessa, kysyi seminaariesityksessään Heikki Taimio. Palvelut on kasvava bisnes sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa. Joissakin pienissä kunnissa on ulkoistettu sote-palvelut kokonaisuudessaan mm. pörssiyhtiöille. Käsitys, että yksityinen on laadultaan parempaa ja kustannuksiltaan edullisempaa, ei perustu tosiasioihin. Kokonaisarvioinnissa tulee ottaa huomioon mm. transaktiokustannukset ja vaikutukset työllisyyteen. Valinnanvapausretoriikassa palvelujen kilpailuttaminen on ulkoistettu asiakkaalle, ja hänelle esim. palvelusetelillä palvelun hankkiminen maksaa omavastuineen enemmän.

Sosiaalihuollon palveluissa on perinteisesti toiminut yleishyödyllisiä yhteisöjä, jotka joutuvat Suomessa toimimaan hankintakilpailutuksissa täysin bisneksen ehdoin. Tällaista eivät esimerkiksi EU:n kilpailutussäännökset edellytä. Miksi siis Suomessa? Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt palauttavat syntyneen tuloksen kohderyhmänsä yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Hankinnoissa myös palvelunkäyttäjä-asiakkaan asema on Suomessa heikko. Parhaillaan hankintalakia ollaan uudistamassa muuttuneiden EU-direktiivien täytäntöön panemiseksi. Uudistuksessa pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita hankintaprosesseissa erityisesti sote-palvelujen osalta on tiedossa.

Taimio nosti esille julkisen palvelun motivaatioteorian, jonka mukaan julkisen palvelun työntekijöillä on pyrkimys edistää oman etunsa sijasta potilaiden, asiakkaiden, kansan tai ihmiskunnan etua. Tällainen motivaatiotekijä lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Julkisen palvelun motivaatio (JPM) voi olla kustannusetu julkiselle ja kolmannelle sektorille. Taimio nosti pohdittavaksi onko JPM:n tuoma kustannusetu suurempi kuin yritysten tulostavoitteiden tuoma kustannusetu? Onko JPM laadun kannalta parempi kuin voitontavoittelu? Näistä tarvitaan lisää tutkimustietoa.  

Sote-lain valmistelu käynnistyy uuden eduskunnan ja hallituksen toimesta. Uusista järjestämismallien vaihtoehdoista toivottavasti käydään vilkkaasti keskustelua kansanedustajavaalien yhteydessä.

 

Sirkka Rousu

Kirjoittaja on hallintotieteen tohtori ja sosiaalityöntekijä sekä sote-alan yliopettaja Metropolia-ammattikorkeakoulussa.

Lue lisää VVT:n sote-seminaarin puhujien esityksistä, tästä linkistä  

---------------------------------------------------------------------------------------  

06.10.2022Erdogan ja Nato - mitä Turkki haluaa?
03.01.2022Sote-webinaari 11.1.2022 klo 17
23.05.2021Vapaus valita toisin webinaari muuttoliikkeistä ja maahanmuutosta 15.6. klo 17-19
23.05.2021Mitä Kiinasta on tiedettävä ennen pelkäämistä? 8.6. klo 16-17 webinaari
23.05.2021Vapaus valita toisin - yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Teamsissa torstaina 27.5.
23.05.2021Kenelle Helsinkiä tehdään?
23.03.2021Leikkauksia vai tulevaisuusinvestointeja? 7.4.2021 webinaari
25.11.2020Miten sijoittajavetoisuus näkyy kaupunki- ja asuntopolitiikassa? 8.12.2020
13.10.2020Paradigman muutos talous- ja yhteiskuntapolitiikassa: 20.10.2020 keskustelu
25.09.2020Demokratiaa tuotannon omistukseen ja hallintaan - kapitalismi ei riitä: 1.10.2020 seminaari
19.08.2020Sote-uudistuksen uuden vaiheen haasteita: verkkoseminaari 8.9.2020
04.05.2020Aika hävittäjä-hankinnoille? - 12.5.2020 webbiseminaari
27.04.2020Yhdistyksen hallitus
01.03.2020Yhdistyksen vuosikokous 25.4.2020 sähköisillä yhteyksillä
15.02.202010.3.2020 klo 18 Nationalismin aave Euroopassa-keskustelu
31.01.2020Eriarvoisuuden kasvu ja makrotalouspolitiikan mahdollisuudet: 10.2.2020 klo 17 seminaari
07.01.2020Mitä uutiskuvien takaa löytyy -seminaari 14.1.2020
31.10.2019Ympäristöongelmien ratkaisu vaatii talouden muutosta: 19.11.2019 klo 16.30 seminaari
17.10.2019Miten Rinteen hallituksen tulevaisuusinvestoinnit rahoitetaan? - seminaari 30.10.2019
16.10.2019Miten media ja median käyttö on muuttunut: Julkisen keskustelun ihanuus ja kauheus 22.10.2019
13.05.2019Sosialismin idea: perinteinen Ele Alenius -seminaari 5.6.2019 klo 17.30
10.05.2019Yhdistyksen hallituksen jäsenet 2019 -
23.04.2019Populismiin verhoutunut fasismi: 4.5.2019 Sosiaalifoorumissa
22.04.2019Mitä ongelmia tulevan sote-uudistuksen pitäisi ratkaista? 4.5.2019 Sosiaalifoorumissa
22.04.2019Sosiaaliturva tulevan hallituksen ohjelmassa: seminaari 4.5.2019 Sosiaalifoorumissa
13.04.2019Sepon seminaari 9.5.2019: Sivistävän ja eriarvoisuutta vähentävän talouspolitiikan mahdollisuudet
12.04.2019Seppo Ylisen muistotilaisuus 12.4.2019
14.03.2019Populismi - mistä se kumpuaa? seminaari la 23.3.2019 klo 10-14
03.03.2019Edistääkö varustelu turvallisuutta? - seminaari 20.3.2019 klo 17
15.02.2019Sote-seminaari: Miten tästä eteenpäin? 25.3.2019
09.02.2019Hallitusohjelman tavoitteet: Vapaus valita toisin
28.01.2019Tulevaisuudesta on puhuttava nyt: la 9.2.2019 klo 13-15
09.12.2018Johtopäätöksiä perustulosta: 31.1. klo 16
26.09.2018Uutta kirjallisuutta 1918 sisällissodasta 4.10.2018
28.08.201810.9.2018 klo 18 Turussa Turvallisuuspolitiikka - muutakin kuin asevarustelua.
16.08.201824.8.2018 Koulutuksen murros -seminaari
18.05.2018Marx 200 ja työväenliike 5.6.2018 seminaari
07.05.2018Soteen tai syteen: seminaarin 21.4.2018 johtopäätökset ja alustajien esitykset saatavana
23.04.2018Työllisyysaste 80 prosenttiin ja Pirkanmaan malli työvoimapolitiikkaan? 23.4.2018
13.04.2018Ihminen ympäristössään on sosiaalihuollon toiminnan ydin: seminaari 21.4. Sosiaalifoorumissa
07.04.2018Soteen tai syteen? -seminaari 21.4. Sosiaalifoorumissa
18.03.2018Mitä perusturvan uudistamisesta seuraavaan hallitusohjelmaan: seminaari 21.4.Sosiaalifoorumissa
16.03.2018Työllisyyskysymys-kirjan julkistaminen 5.4.2018
01.03.2018Vuosikokous 22.3.2018 kutsu ja asialista
14.01.2018Sote - uudelta perustalta ratkaisuja: 23.1.2018 seminaari
27.12.2017Etsimmme tapahtumajärjestäjää määräaikaiseen työsuhteeseen
30.11.2017Ydinaseet ja Suomi: 12.12.2017 klo 14 keskustelutilaisuus
15.11.2017Miksi Suomen tuloerot ja köyhyys ovat kääntyneet kasvuun? 27.11.2017 seminaari
26.10.2017Arktinen murros -kirja julkistetaan kirjamessuilla
11.10.2017Kajanojan kooste Työpaikka työhaluisille ja työkykyisille seminaarista
06.10.2017Siltala: Keskiluokan nousu, lasku ja pelot 17.10.2017 seminaarissa
15.09.2017Työpaikka työhaluisille ja työkykyisille? seminaari 10.10.2017
28.08.2017Vapauden markkinat ja hyvinvointiyhteiskunnan puolustus: 7.9.2017 seminaari
29.05.2017Olemme mukana vähimmäistoimeentuloprojektissa
19.05.2017Mitä ovat edistys ja kehitys? 5.6.2017 Työväenliikkeen kirjastossa
14.05.2017Poimintoja 9.5.2017 työllisyysseminaarista
06.05.2017Neljäs työllisyysseminaari 9.5.2017: Työelämän muutos ja talous- ja yhteiskuntapolitiikka
12.04.2017Työttömyyden kustannukset ja vaikutukset puhuttivat 11.4.seminaarissa
18.03.2017Kolmas työllisyysseminaari 11.4.2017: työttömyyden kustannukset ja syrjäytyminen
04.03.2017Toinen työllisyysseminaari 14.3.2017
25.02.2017VVT:n hallitus järjestäytyi
17.02.2017Aktiivinen työvoimapolitiikka ja sote nivoutuvat yhteen: Olli Nylanderin analyysia
14.02.2017Seminaari 7.3.2017 Sote-maakunnat ja demokratia
06.02.2017Seminaari 14.2.2017 Onko aktiivinen työvoimapolitiikka / tempputyöllistäminen mennyttä maailmaa vai onko työtakuu uuden työllisyyspolitiikan avain?
01.02.2017Vuosikokous 16.2.2017 kutsu, asialista ja toimintakertomus
24.01.2017Vaihtoehtoja sote-katastrofille: seminaari 24.1.2017
23.01.2017Työllisyyttä tarkasteleva neljän seminaarin sarja käynnistyy helmikuussa
24.11.2016Kenen ehdoilla EU toimii? - 7.12.2016 keskustelutilaisuus
24.11.2016Kohti kestävää bioenergiaa 30.11.2016 seminaari
13.11.2016Itämeren turvallisuus ja media -seminaari 23.11.2016
15.10.2016Hajoaako unioni? 29.10.2016 kirjan julkistaminen
06.10.2016YDIN 50 v. juhlaseminaari 22.10.2016
15.07.2016Tiekartta tulevaisuuden energiajärjestelmään -seminaari 17.8. klo 17-19
21.05.2016Haasteena tulevaisuuden hallinta: 6.6.2016 seminaari
12.04.201618.5.2016 Ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi-seminaari
01.04.2016VVT valitsi uuden hallituksen - puheenjohtajaksi Eero Yrjö-Koskinen
17.03.201619.4.2016 Valinnanvapauden tasa-arvo sote-uudistuksessa -seminaari
14.03.2016Vuosikokous 31.3.2016: kutsu ja asiakirjat tässä
22.02.2016EU uhkaa hajota: VVT:n blogissa Eero Yrjö-Koskinen
23.01.20168.2.2016 Suuri perustulo-keskustelu
08.12.2015Lue VVT:n blogista: Heikki Taimio Irti eurosta vai syvemmälle liittovaltioon?
03.12.2015VVT:n blogikirjoitus: Erkki Tuomioja tarkastelee maahanmuuttoa Euroopassa.
26.11.20152.12.2015 seminaari: Mitä se monikulttuurisuus oikein on?
11.11.201518.11.2015 Irti eurosta vai syvemmälle liittovaltioon?-seminaari
01.10.201521.10.2015 Toteutuuko tasa-arvo terveydenhuollossa -seminaari
05.09.2015VVT:n Minne Suomi on menossa -sarjan avaus 16.9.2015: Seija Ilmakunnas, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö, Antti Rinne ja Arja Alho.
14.06.2015VVT:n blogi: Jouko Kajanoja kirjoittaa Heikki Hiilamon sote-mallista
09.06.2015VVT:n hallitus järjestäytyi
29.05.2015VVT:n Blogi: Heikki Taimio kirjoittaa hintakilpailukyvystä
14.05.2015Vuosikokous 28.5.2015 klo 18.30
14.05.2015VVT:n Kilpailukykyseminaarin 18.5.2015 esitykset tästä
25.04.2015VVT Sosiaalifoorumissa 25.4.2015: Itsenäinen talouspolitiikka, eriarvoisuus ja euro
02.04.2015Vaalitentti "nurinpäin" - 8.4.2015 mediaseminaari
24.03.2015Blogi: Uutta ajattelua sote-palvelujen uudistamiseen, Sirkka Rousu VVT:n blogissa
22.03.2015"Epä-älyllistä talouspuhetta" - lue lisää miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää? - VVT:n seminaaripuhujien artikkelit, seminaarin tallenne ja HS -22.3.2015 Haaparannan haastattelu.
12.03.20157.4.2015 seminaari: Vaihtoehdot kurjistavalle talouspolitiikalle? EU:n tulevaisuus -seminaari. Mukana Jouko Kajanoja, Juhani Lönnroth, Timo Lahtela
09.03.2015Sote - himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin: VVT:n 9.3.2015 seminaarissa Markku Pekurinen, Juhani Lehto ja Heikki Taimio
14.02.2015Blogi: Luottamus ja talouden rakenteelliset uudistukset: Jouko Kajanoja VVT:n blogissa
30.01.2015Blogi: Elvytys saattaa helpottaa valtion velkataakkaa: VVT:n blogissa Heikki Taimio
26.01.201526.1.2015 Luottamus yhteiskunnan edistyksen liimana: katso VVT:n seminaarin tallenne. Mukana Antti Kouvo, Juho Saari, Jouko Kananoja, Mika Maliranta, Ville-Pekka Sorsa.

Näytä lisää »